Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtyřicet přísloví řečených vědeckou mluvou

10. 10. 2010

 

Čtyřicet přísloví řečených vědeckou mluvou

Chemická sloučenina kyslíku a vodíku, jež produkuje minimálně decibelů, působí erozi na vrstvy hornin uložených podél její trasy.

/Tichá voda břehy mele/

Vzdálenost bodu A, což je místo, kde ukončí puzená gravitační silou svou dráhu malvice, od bodu B, což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy, se blíží k nule.

/Jablko nepadá daleko od stromu/

Abundance šelem z čeledi Canidas přivodí exitus hlodavce z čeledi Lepovidae.

/Mnoho psů – zajícova smrt/

Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinuje ho subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném konci.

/Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá/

Dne 2. února vzdává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu své tělesné teploty.

/Na Hromnice musí skřivan zmrznout i kdyby měl zmrznout/

Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.

/Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí/

Kinetická energie eroticky motivovaného tělesa, bilaterálního, zpravidla homosexuálního vztahu může být použita k transportu geologických útvarů.

/Láska hory přenáší/

Striktní dodržování zásad socialistického soužití vede k maximální délce pěšího přesunu jednotlivce, který se tak chová.

/S poctivostí nejdál dojdeš/

Dolní končetiny záměrně limitují nepravdivé informace k nule.

/Lež má krátké nohy/

Částečná imobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebrálního centra, vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného porostu.

/Líná huba – holé neštěstí/

Po počátku pěstování pohybu vzdušných mas je finálním produktem atmosférická porucha.

/Kdo seje vítr, sklízí bouři/

Jádrovinný plod podlehnuvší gravitaci má oblast výskytu obvykle poblíž zplodivšího dřeviny.

/Jablko nepadá daleko od stromu/

Více než jednou, ale méně než třikrát urči velikost fyzikální veličiny a méně než dvakrát, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.

/Dvakrát měř, jednou řež/

Kdo odolá pokušení nepodlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.

/Komu se nelení, tomu se zelení/

Ztráta prostorového vidění není překážkou suverenity nad subjekty ještě více postiženými.

/Mezi slepými jednooký králem/

Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci se rovná číslu, jímž znásobuješ své ego.

/Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem/

Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.

/Malé ryby taky ryby/

Na místo, nacházející se v bezprostřední blízkosti záření sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.

/Pod svícnem bývá největší tma/

Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci osvobození Rudou armádou, lze očekávat, že náš podnik veřejného stravování přesídlí do zemědělského objektu.

/Studený máj – v stodole ráj/

Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění křivule s držadlem sloučeninou vodíku s kyslíkem, dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva fragmenty.

/Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne/

Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, než entropie přechodu jedinec druhu Homo sapiens, vyznačujícího se staticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců sdílejících s ním stejný časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické bytosti, částečně definované náboženstvím.

/Spíš projde velbloud uchem jehly, nežli se bohatý vejde do království nebeského/

Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.

/Potmě je každá kočka černá/

Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu nanášení laku na jeho povrch.

/Díra nedíra, furt se natírá/

Pracovní morálku zemědělce, který 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovujícího a poškozujícího zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.

/Na svatého Řehoře, šelma sedlák, který neoře/

Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.

/Devatero řemesel – desátá bída/

Inhabitanti kolumbária preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu akceptovatelného pro lidské požívání nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.

/Pečení holubi nelítají do úst/

Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým behauviuristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboťˇ jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.

/Co tě nepálí – nehas/

Náraz akustických vln, šířících se v lidském hrdle, se odrazí od bariéry stromů, přičemž kvalita i kvantita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.

/Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá/

Při nadměrném poklesu produktivity práce na nulu projeví se katastrofální nedostatek kruhového pečiva, působícího na obezitu obyvatelstva.

/Bez práce nejsou koláče/

Exteriér jedince mužského pohlaví se rovná interiéru provozu služeb obyvatelstva.

/Jaký pán, takový krám/

Verbální komunikace vedená s temně přitlumeným zabarvením a se snížením decibelů na minimum slyšitelnosti, je v přímé korelaci s jednoduchým vyoráváním brambor.

/Co je šeptem, to je čertem/

Odolnost rostliny opatřené četnými žahavými chloupky vůči poklesu teploty pod 273,15 Kelvinů je dokonalá.

/Mráz kopřivu nespálí/

Schopnost operativně řešit životní situace k vlastnímu prospěchu na základě vyššího stupně intelektu se nerovná drahám libovolnému tvaru vedených jakýmkoli bodem v prostoru.

/Chytrost nejsou žádné čáry/

U závodů na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi, je poměrně nízká produktivita práce vyvážena jejich naprostou spolehlivostí.

/Boží mlýny melou pomalu, ale jistě/

Podmínkou koexistence Homo sapiens a Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.

/Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti/

Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, avšak s použitím žitného pečiva.

/Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem/

Přenos informací od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.

/Sytý hladovému nevěří/

Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí, generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, které jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.

/Ryba a host třetí den smrdí/

Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.

/Dočkej času jako husa klasu/

Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně (což je axiom) převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.

/Kdo lže, ten krade/